Home Linux Server Some ways to check CPU parameters on Linux

Some ways to check CPU parameters on Linux

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Some ways to check CPU parameters on Linux

Introduction

When you buy a server/VPS service from a provider such as AZDIGI , by default, AZDIGI will have all the CPU/Ram/Disk hardware parameters of each VPS service. Users can clearly know the configuration parameters and choose the right VPS for their needs.

And of course, from the user’s perspective, you will probably wonder how to check those parameters on your VPS. Then in this article, AZDIGI will show you some ways to check the CPU parameters on your VPS in the most accurate way because the CPU is considered the most important hardware on a Linux server. Checking the parameters on the server will help you ensure that you are using the correct parameters you purchased from the supplier.

Some commands to check CPU parameters

 • The lscpu command

You can check the CPU structure with the lscpu command:

AZDIGI Tutorial
lscpu
  
CleanShot 2022 05 12 at 19.32.12
 • The cat /proc/cpuinfo command

The command cat /proc/cpuinfo is used to read CPU information from the /proc/cpuinfo file containing CPU parameters.

AZDIGI Tutorial
cat /proc/cpuinfo
  
CleanShot 2022 05 12 at 19.36.08
 • The dmidecode command

The dmidecode command is used to get SMBIOS hardware information from sysfs.

AZDIGI Tutorial
sudo dmidecode --type processor
  
CleanShot 2022 05 12 at 19.38.42
 • The cpuid command

To use the cpuid command, you need to install it according to the corresponding command:

On Ubuntu/Debian

AZDIGI Tutorial
sudo apt install cpuid -y
  

On CentOS/RHEL/Fedora

AZDIGI Tutorial
sudo yum install cpuid -y
  

After the installation is complete, use the following command to check CPU parameters:

AZDIGI Tutorial
cpuid | head -n 20  (xem 20 dòng đầu tiên)
  
CleanShot 2022 05 12 at 19.46.40

 • The lshw command

The lshw command (List Hardware Configuration) will list hardware information. And to use it, you need to install it according to the corresponding command:

On Ubuntu/Debian

AZDIGI Tutorial
sudo apt install lshw -y
  

On CentOS/RHEL/Fedora

AZDIGI Tutorial
sudo yum -y install lshw
  

After the installation is complete, use the following command to check hardware parameters:

AZDIGI Tutorial
lshw -C CPU
  
CleanShot 2022 05 12 at 19.52.33

 • The hwinfo command

To use the hwinfo command, you need to install it first according to the corresponding command:

On Ubuntu/Debian

AZDIGI Tutorial
sudo apt install hwinfo -y
  

On CentOS/RHEL/Fedora

AZDIGI Tutorial
sudo yum install hwinfo -y
  

After installation is complete, use the following command to check the parameters:

AZDIGI Tutorial
hwinfo | head -n 20   (xem 20 dòng đầu tiên)
  
CleanShot 2022 05 12 at 19.56.03
 • The inxi command

To use the inxi command, you need to install it first according to the corresponding command:

On Ubuntu/Debian

AZDIGI Tutorial
sudo apt install inxi -y
  

On CentOS/RHEL/Fedora

AZDIGI Tutorial
sudo yum install inxi -y
  

After installation is complete, use the following command to check the parameters:

AZDIGI Tutorial
inxi -C
  
CleanShot 2022 05 12 at 19.59.46
 • The nproc command

The nproc command is used to check the number of CPUs.

CleanShot 2022 05 12 at 20.01.18

 • The getconf _NPROCESSORS_ONLN command

The getconf _NPROCESSORS_ONLN command is used to check the number of CPU.

CleanShot 2022 05 12 at 20.08.20

Thus, AZDIGI has completed some simple ways to check CPU parameters on VPS servers. This will helps you to know the exact configuration and CPU parameters you purchased at the supplier. Hopefully, this article will help you in administering a Linux server.

You can refer to other instructions at the link below:

If you need support, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign