Home WebServer PanelCentOS Web Panel How to add an addon domain to CentOS Web Panel (CWP)

How to add an addon domain to CentOS Web Panel (CWP)

by Thạch Phạm

In this article, AZDIGI will show you to add a new domain name to CentOS Web Panel (CWP). To do this, you will do the following:

Method 1: Add domain from the Administrator account

  • Go to domain => add domain => create

If you receive the message below, it is successfully created SUCCESS! Domain softvn.info created!

You will receive the message: SUCCESS! Domain softvn.info created! => created successfully

Check access to Domain => list domain => list domain belonging to the user: namnh managed

Method 2: Add a user account

You access the User interface, then select Domain => Add a New Domain

At the interface below, enter the domain name you need to add => click Save to save it

Note:

  • Domain: Domain to be added
  • Path: Document path to save source code
  • Add SSL certificate: If you need to install SSL, you will check this box. Note: to install SSL, the domain name must be pointed to the server’s IP.

After saving, you will see that the domain name has been successfully added as shown below, to delete you click on the “trash can” icon in Action to delete it.

So you have just successfully completed the domain creation step on CentOS Web Panel (CWP). Follow the page to update other useful tutorials!

Đánh giá

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign