Home Máy chủ LinuxTools Hướng dẫn cài đặt FileRun trên Ubuntu 22.04

Hướng dẫn cài đặt FileRun trên Ubuntu 22.04

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Hướng dẫn cài đặt FileRun trên Ubuntu 22.04 với 7 bước vô cùng đơn giản..

Giới thiệu

FileRun là gì?

FileRun là một trình quản lý file dựa trên web PHP với đầy đủ tính năng và giao diện người dùng ajax rất dễ sử dụng. Tải lên và tải xuống các tệp lớn để chia sẻ dễ dàng.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt FileRun trên máy chủ Ubuntu 22.04 chạy NGINX, PHP và MariaDB.
Ngoài ra mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình truy cập FileRun bằng tên miền cụ thể và cài đặt SSL cho tên miền đó hoặc cài đặt bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào mà FileRun có thể sử dụng , để bạn có thể tận hưởng tất cả các tính năng của FileRun trên một máy chủ an toàn.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Trước khi đi vào cài đặt các bạn nên cập nhật lại hệ thống theo lệnh:

AZDIGI Tutorial
sudo apt update -y && apt upgrade -y
  

Bước 2: Cài đặt máy chủ web Nginx

Nginx là một máy chủ web hiệu suất cao và rất phổ biến hiện nay. Nó cũng có thể được sử dụng như một proxy ngược và máy chủ lưu vào bộ nhớ đệm. Bạn chạy lệnh bên dưới để cài đặt

 • Cài đặt Nginx
AZDIGI Tutorial
sudo apt install nginx -y
  
 • Start Nginx và bật khởi động cùng hệ thống.
AZDIGI Tutorial
 
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx 
  

Bây giờ, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập bằng IP/Hostname/Domain, nếu thành công bạn sẽ thấy trang mặc định của Nginx như sau

CleanShot 2022 05 19 at

Bước 3: Cài đặt MariaDB Database Server

Bây giờ chúng ta sẽ đi cài đặt một máy chủ Cơ sở dữ liệu để quản lý cơ sở dữ liệu của FileRun, nó sẽ là nơi chứa các cài đặt ứng dụng, cài đặt người dùng và thông tin về file của bạn. Bạn chạy lệnh bên dưới để cài đặt.

 • Cài đặt MariaDB Database Server
AZDIGI Tutorial
sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
  
 • Start MariaDB và bật khởi động cùng hệ thống.
AZDIGI Tutorial
sudo systemctl start mariadb 
sudo systemctl enable mariadb 
  
 • Thiết lập nâng cao cho dịch vụ MariaDB
AZDIGI Tutorial
sudo mysql_secure_installation
  

Các bạn cần thiết lập các thông tin theo mẫu sau

root@ubuntu-2204:~# sudo mysql_secure_installation

Enter current password for root (enter for none): Nhấn Enter
OK, successfully used password, moving on...

Change the root password? [Y/n] y
New password:  Nhập passwd mới
Re-enter new password: Nhập lại passwd mới
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
 • Thiết lập cơ sở dữ liệu cho FileRun

Sau khi đã thiết lập xong, các bạn truy cập vào MySQL với tài khoản root theo lệnh:

AZDIGI Tutorial
sudo mysql
  

Tiếp đó bạn tạo Cơ sở dữ liệu cho FileRun , ở đây mình sẽ đặt tên cho cơ sở dữ liệu là filerun với lệnh:

AZDIGI Tutorial
CREATE DATABASE filerun; 
CREATE USER 'filerun'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Mat_khau';
GRANT ALL ON filerun.* TO 'filerun'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES; 
exit
  
CleanShot 2022 05 19 at

Bước 4: Cài đặt PHP 7.4

Hiện tại FileRun đang hoạt động ổn định nhất với phiên bản PHP 7.4, nên mình sẽ cài đặt PHP 7.4 để chạy với FileRun.

 • Cài đặt PHP 7.4 và các phần mở rộng mà FileRun yêu cầu.
AZDIGI Tutorial
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt install php7.4 php7.4-fpm php7.4-mysql php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-mbstring php7.4-xml php7.4-zip php7.4-gd php7.4-curl php7.4-gd php7.4-ldap php7.4-imagick 
  
 • Cài đặt phần mở rộng PHP ionCube

Với ionCube chúng ta sẽ cần cài đặt thủ công theo lệnh bên dưới

Tải xuống gói (Linux 64 bit):

AZDIGI Tutorial
sudo wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz 
  

Giải nén file vừa tải

AZDIGI Tutorial
sudo tar -xzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz -C /usr/lib/php 
  

Mở file vừa tải và dán nội dung bên dưới vào

AZDIGI Tutorial
sudo nano /etc/php/7.4/fpm/conf.d/00-ioncube.ini 
  
zend_extension = /usr/lib/php/ioncube/ioncube_loader_lin_7.4.so 

Và như vậy phần mở rộng ionCube đã được cài đặt, hãy tạo một file để tự động được PHP thêm vào cấu hình của nó. Điều này sẽ bao gồm tất cả các cài đặt cần thiết của FileRun.

AZDIGI Tutorial
sudo nano /etc/php/7.4/fpm/conf.d/filerun.ini
  

Thêm nội dung bên dưới vào file vừa tạo:

expose_php       = Off 
error_reporting     = E_ALL & ~E_NOTICE 
display_errors     = Off 
display_startup_errors = Off 
log_errors       = On 
ignore_repeated_errors = Off 
allow_url_fopen     = On 
allow_url_include    = Off 
variables_order     = "GPCS" 
allow_webdav_methods  = On 
memory_limit      = 128M 
max_execution_time   = 300 
output_buffering    = Off 
output_handler     = "" 
zlib.output_compression = Off 
zlib.output_handler   = "" 
safe_mode        = Off 
register_globals    = Off 
magic_quotes_gpc    = Off 
upload_max_filesize   = 20M 
post_max_size      = 20M 
enable_dl        = Off 
disable_functions    = "" 
disable_classes     = "" 
session.save_handler   = files 
session.use_cookies   = 1 
session.use_only_cookies = 1 
session.auto_start    = 0 
session.cookie_lifetime = 0 
session.cookie_httponly = 1 
date.timezone      = "UTC" 
CleanShot 2022 05 19 at
 • Khởi động lại PHP-FPM và bật khởi động cùng hệ thống
AZDIGI Tutorial
sudo systemctl restart php7.4-fpm
sudo systemctl enable php7.4-fpm
systemctl status php7.4-fpm 
  
CleanShot 2022 05 19 at

Bước 5: Cấu hình NGINX với PHP

Đầu tiên các bạn hãy xóa file cấu hình mặc định (default) của Nginx đi vì nó không phù hợp để sử dụng.

 • Xóa file cấu hình mặc định của Nginx
AZDIGI Tutorial
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
  
 • Khởi tạo block mới tại /etc/nginx/conf.d/ với lệnh
AZDIGI Tutorial
sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf 
  

Thêm nội dung bên dưới vào file vừa tạo:

server { 
 listen 80;
 listen [::]:80;
 server_name _;
 root /var/www/html/;
 index index.php index.html;

 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php;
 }

 location ~ [^/]\.php(/|$) {
  fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
  if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
    return 404;
  }


  include fastcgi_params;
  include snippets/fastcgi-php.conf;

  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
  fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
 }

 # A long browser cache lifetime can speed up repeat visits to your page
 location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|webp|svg|woff|woff2|ttf|css|js|ico|xml)$ {
    access_log    off;
    log_not_found   off;
    expires      360d;
 }

 # disable access to hidden files
 location ~ /\.ht {
   access_log off;
   log_not_found off;
   deny all;
 }
}
CleanShot 2022 05 19 at
 • Kiểm tra cấu hình NGINX
AZDIGI Tutorial
sudo nginx -t
  
CleanShot 2022 05 19 at
 • Tải lại Nginx
AZDIGI Tutorial
sudo systemctl reload nginx 
  

Bước 6: Cài đặt FileRun

Đầu tiên , các bạn cần xóa các file mặc định trong đường dẫn /var/www/html/

 • Xóa các file mặc định
AZDIGI Tutorial
cd /var/www/html/ 
sudo rm index.nginx-debian.html 
  
 • Tải xuống FileRun
AZDIGI Tutorial
sudo wget -O FileRun.zip https://filerun.com/download-latest-ubuntu-nginx 
  
 • Cài đặt unzip
AZDIGI Tutorial
sudo apt-get install unzip 
  
 • Giải nén File FileRun đã tải xuống
AZDIGI Tutorial
sudo unzip FileRun.zip 
  

Giải nén thành công các bạn sẽ được bộ source như hình

CleanShot 2022 05 19 at
 • Phân quyền thư mục /var/www/html/
AZDIGI Tutorial
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
  

Bước 7: Thiết lập FileRun

Sau khi đã hoàn tất các bước cài đặt ở trên, bây giờ các bạn ra trình duyệt và nhập địa chỉ http://YOUR-SERVER-IP của mình vào để hoàn tất thiết lập FileRun.

Nếu thành công thì giao diện FileRun sẽ hiển thị như hình. Bạn nhấn Next để sang bước thiết lập tiếp theo.

CleanShot 2022 05 19 at
Bạn nhấn Next để sang bước thiết lập tiếp theo.
CleanShot 2022 05 19 at
Bạn nhấn Next để sang bước thiết lập tiếp theo.

Tiếp đó sẽ đến phần thiết lập Cơ sở dữ liệu cho Filerun , các bạn tiến hành nhập thông tin cơ sở dữ liệu đã tạo ở trên vào (Bước 3: Cài đặt MariaDB Database Server).

CleanShot 2022 05 19 at
Bạn nhấn Next để sang bước thiết lập tiếp theo.

Nếu thiết lập thành công, bạn sẽ nhận được thông tin User/Pass đăng nhập Filerun như hình.

CleanShot 2022 05 19 at
Bạn nhấn Next để sang bước thiết lập tiếp theo.

Bây giờ hãy sử dụng thông tin trên để đăng nhập vào Filerun.

CleanShot 2022 05 19 at

Và dưới đây là giao diện bên trong của Filerun.

CleanShot 2022 05 19 at

Như vậy, ở bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt hoàn chỉnh Filerun trên máy chủ Ubuntu 22.04. Hy vọng với Filerun, bạn sẽ có thêm nhiều giải pháp về quản lý File. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign