Home AZDIGI GuideHosting Configure PHP and change PHP version on Hosting

Configure PHP and change PHP version on Hosting

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

While using Hosting at AZDIGI, it is possible that your source code is not compatible with the default PHP setup configuration at AZDIGI, so you will need to reset the configuration to be better compatible with your source code.

Change default PHP version on hosting

By default hosting at AZDIGI will use PHP version 7.2, if your source code is not compatible with this PHP version, you can change it to other PHP versions, we support PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0 and PHP 8.1. You can change the PHP version in the Select PHP Version section in cPanel or DirectAdmin (for SEO Hosting service).

Note: Before doing this, you need to check if you are using Multi PHP, if you are using Multi PHP with a different version, the customization will not take effect.

Click Multi PHP Manager.

Click all domains and return inherit.

chrome B1vBaAeAlt
cpanel selectphpversion 1

Then you select the appropriate PHP version and press the Set as current button.

cpanel selectphpversion 2

Enable/disable the extension for PHP

In the Select PHP Version section, you can also toggle the extensions you need to use for PHP on the hosting. Note that your host resources will use more the more extensions you use.

cpanel selectphpversion 3


After selecting the extension, the system will save it automatically.

Customize PHP Configuration

To correct the default PHP configuration (PHP memory, execution time, error message options,…), go to Select PHP Version => Switch to PHP Options.

cpanel selectphpversion 4

In this section you will see the options that you are allowed to set, click on the value of each option to change the value.

cpanel selectphpversion 5

After completing the setup, press the Save button to finish.

VIDEO INSTRUCTIONS

Use multiple PHP versions on one hosting plan

Only applicable to Hosting services using cPanel.

If you have multiple domains on a hosting package and want to use each domain name as a PHP version, you can set it up by accessing the MultiPHP Manager section on the cPanel interface.

cpanel multiphpmanager

Here you will see a list of domains in use on the host. If you want to set the PHP version for any domain name, click on that domain name and select the PHP version you need to set up in the upper right column.

cpanel multiphpmanager2

Note: Domains that choose the Inherited version will use the version set by default at Select PHP Version.

To set up extensions for used PHP versions for domains, you can set them up in the Select PHP Version section as instructed above (don’t press the Set as current button).

Wishing you success!

5/5 - (1 vote)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign