Home Website TutorialsWordPress How to use WP CLI to create a new user

How to use WP CLI to create a new user

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

There are many ways for you to create a new WordPress user and assign permissions to the user, such as creating a new one from the WordPress admin page, creating in phpMyAdmin or creating a new one from the functions.php file in themes.

And today, AZDIGI will show you how to create a new user using WP CLI

Step 1: Access Terminal

chrome oVWiV8wOqV

Step 2: cd into the website directory where you need to create a user

I will create a new user for the linuxcanban.com website. I will access the directory containing the source code linuxcanban.com with the cd command

Note:

  • With the Primary Domain the directory containing the source code will be public_html
  • With addon domain: the directory containing the source code will be in the directory named domain (if the original is unchanged)
chrome ZpDWSWqiX4

Step 3: Create a user

After accessing the folder containing the website source code to create a user, enter the following command to create a new user:

wp user create usercantao emailtheouser --role=administrator

For example: wp user create dotrungquan dotrungquan@linuxcanban.com – -role=administrator

Note:
  • wp user create: command to create a user
  • dotrungquan: username to create
  • dotrungquan@linuxcanban.com: that user management email
  • –role=administrator: user rights
    • In addition to administrator rights, there are also rights such as administrator, editor, author, contributor

After creating a user, the system will automatically create a new password like item 2 is shown below:

chrome c6FSZEdFCv

You can check again by listing the users with the wp user list command

chrome dOP5aqfyZL

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign