Home AZDIGI GuideEmail Hosting Setting up DKIM and SPF for Email Hosting

Setting up DKIM and SPF for Email Hosting

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Currently, in order for emails to be sent to the inbox of another email service, the domain name you send must have a full DKIM and SPF record. So if you don’t have DKIM and SPF records for your domain, your email may not be sent or sent to spam.

At AZDIGI, all Email Hosting services will use the same SPF and DKIM configuration, so no matter which service package you use, just point to the two records below:

Name/AliasRecord typeValue
@ or leave it blankTXTv=spf1 +mx +a +ip4:45.252.248.0/22 +ip4:103.221.220.0/22 ~all
azdigi.com._domainkeyTXTv=DKIM1; h=sha256; k=rsa;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1AGn3G3/DksjRy2C5EriqjvIjOuTiQ4ewmXT3kl+OjkH0EwxZEyy8YW7+G59b0aj5Js118rh5enk3V8dpXT6ytrrsA7x64l+mGW1jO9triVFlgPjsr4RV8mdiWaucGbhdPLHtA3gqkFF8Acsh/RdZOgCWnGoSe6yd8RrCTasEH4hAEe46BGJot2+QoN/b5vQik8KbqEoRf8WFNgr59yi9BfLzrFH4tupziqk2q+Yq0lC/6trW1RJUH/Ox6FG7TZHXw9CFuhmjqrMDVirmfR3Bf0rHKiGdaq9cpsLrbwz0XnZSoLi1Ecdkp1sckNSTeKfUwLneqXlqbhYV+ynbzZX9QIDAQAB
dotrungquan 2020 07 24 at 13.56.50

If you use AZDIGI‘s Hosting service, and the domain names using the nameservers are ns3.azdigi.com and ns4.azdigi.com, you can edit this DNS record at the Zone Editor in the hosting’s cPanel interface, refer to the details here.

In case you are using nameservers ns1.azdigi.com and ns2.azdigi.com, you can edit it through the DNS Manager feature on the https://my.azdigi.com interface.

Or if you have any difficulty in editing DNS records, you can contact technical support for the fastest support.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign