Home WebServer PanelDirectAdmin Install Exim on DirectAdmin

Install Exim on DirectAdmin

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In this article, AZDIGI will show you how to install Exim on DirectAdmin. This will help you previously deleted exim and want to reinstall or install DirectAdmin in a custom way and do not choose to install Exim by default.

I. Exim là gì?

Exim is an email transfer software used on operating systems like Unix. Exim is an email transfer software used on operating systems like Unix.

Because it’s free, most popular Control Panels like DirectAdmin, cPanel use Exim as an email forwarder.

II. Install Exim on DirectAdmin

To install Exim on DirectAdmin, we follow these 3 steps.

Step 1: SSH into your DirectAdmin system

To install Exim on DirectAdmin, we first need to SSH or access your VPS/server with root privileges. If you don’t know how to SSH into your VPS/Server, you can refer to the following tutorial:

After successfully SSH, we continue with step 2 to perform the Exim installation commands on DirectAdmin.

Step 2: Commands to install Exim on DirectAdmin

After successfully SSH, we use the following commands to install Exim:

AZDIGI Tutorial
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set exim yes
./build exim

Explanation of the above commands:

  • Lệnh 1: Di chuyển vào thư mục Custombuild.
  • Lệnh 2: Khai báo với Custombuild rằng chúng ta sẽ sử dụng Exim.
  • Lệnh 3: Cài đặt Exim.

Dưới đây là những hình ảnh trong quá trình cài đặt:Cài đặt Exim trên DirectAdmin - Install Exim on DirectAdmin

Lệnh 1 và 2: Di chuyển vào thư mục Custombuild và khai báo sẽ sử dụng Exim.

Cài đặt Exim trên DirectAdmin - Install Exim on DirectAdmin

Lệnh 3: Cài đặt Exim và hình ảnh sau khi cài đặt xong.

Sau khi cài xong các bạn có thể kiểm tra lại với lệnh sau để xem các port mà Exim sử dụng:

AZDIGI Tutorial
netstat -tulpn
Cài đặt Exim trên DirectAdmin - Install Exim on DirectAdmin

Các Port dịch vụ Exim sử dụng.

Vậy là chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt Exim trên DirectAdmin.

III. Summary

So with just 2 simple steps, we have completed the installation of Exim on DirectAdmin. If you use a website with Email SMTP configured, you will need this service, without this service, your website will not be able to send mail.

Hope this article will be of help to you. Wishing you success!

See more useful articles about DirectAdmin at the following link:

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign