Home Máy chủ Linux Hướng dẫn cài Đặt NGINX proxy Tomcat 10

Hướng dẫn cài Đặt NGINX proxy Tomcat 10

by Hoàng Nam
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

I. Giới thiệu

Webserver cũng tương tự như Apache, tuy nhiên Apache Tomcat là một loại web server HTTP được phát triển bởi Apache Software Foundation.
Các tính năng của Apache Tomcat là hỗ trợ chuyên cho các ứng dụng Java thuần tuý thay vì các website tĩnh.
Tomcat là một vùng chứa Java servlet, triển khai các thông số kỹ thuật cốt lõi của Java, và có khả năng chạy trên nhiều bản Java chuyên biệt như: Java Servlet, JavaServer Pages (JSP) và WebSockets APIs.

Apache Software Foundation, Tomcat được phát hành lần đầu vào năm 1998, chỉ 4 năm sau sự ra đời của Java. Khởi đầu như một triển khai tham chiếu cho Java Servlet API và JSP. Apache Tomcat vẫn là máy chủ Java được sử dụng phổ biến.

II. Các bước thực hiện cài đặt nginx proxyTomcat 10

Bước 1: Update hệ thống và cài đặt epel-release

Bạn hãy chạy các lệnh sau để cập nhật hệ thống và cài đặt gói phầm mềm epel-release.

AZDIGI Tutorial
	
yum install epel-release -y
yum update -y && reboot

  

Bước 2: Cài đặt java

Tiếp theo bạn hãy cài đặt ứng dụng java.

AZDIGI Tutorial
	
yum install java-1.8.0-openjdk-devel
  

Sau khi cài đặt xong bạn có thể kiểm tra phiên bản java -version bằng lênh sau.

Dùng lệnh
whereis java
để tìm dòng /usr/bin/java

cat >> "/root/.bash_profile" << END
JAVA_HOME=/usr/bin/java
export JAVA_HOME
END

Thực hiện lệnh 
source .bash_profile
version java

Bước 3 : Tạo user và group thư mục document root

Tiếp tục chúng ta cần tạo User tomcat và group tomcat để hệ thống hoạt động với quyền user: tomcat và mục đích để tăng cường bảo mật.

Tạo User và Group “tomcat”

AZDIGI Tutorial
	
groupadd tomcat
useradd -s /bin/false -g tomcat -d /usr/local/tomcat tomcat
chmod 755 /usr/local/tomcat
  

Với lệnh trên thì đã thực hiện tạo user: tomcat và group tomcat với -s /bin/false không cho phép user login.

Bước 5: Cài đặt apache tomcat 10

Bạn có thể truy cập vào trang chủ để tài bản mới nhất ở đây. Thực hiện tải apache tomcat về với lệnh sau

AZDIGI Tutorial
	
cd /tmp
wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.0.20/bin/apache-tomcat-10.0.20.tar.gz
tar -xzvf apache-tomcat-10.0.20.tar.gz -C /usr/local/tomcat --strip-components=1
  

Sau đó thực hiện phân quyền lại thư mục này.

AZDIGI Tutorial
cd /usr/local/tomcat
chgrp -R tomcat .
chmod -R g+r conf
chmod g+x conf
chown -R tomcat webapps/ work/ temp/ logs/
chmod +x /usr/local/tomcat/bin*.sh
  

Tiến hành tạo service tomcat để quản lý hoạt động. Để tìm đương dẫn Environment=JAVA_HOME= thực hiện lênh bên dưới.

alternatives --list | grep ^java
image 8

Sau đó tạo file tomcat.service

AZDIGI Tutorial
vi /etc/systemd/system/tomcat.service 
  

Copy nội dung sau dán vào file tomcat.service

AZDIGI Tutorial

# Systemd unit file for tomcat
[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.322.b06-1.el7_9.x86_64
Environment=CATALINA_PID=/usr/local/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/usr/local/tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'

ExecStart=/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID

User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
  

Thực hiện reload lại systemd để nhận file tomcat unit và khởi đông dịch vụ tomcat.

AZDIGI Tutorial
systemctl daemon-reload
systemctl enable tomcat
systemctl start tomcat
systemctl status tomcat
  
status 1

Các bạn kiểm tra status netstat -lntp sẽ thấy port: 8080 mình tiến hành truy cập http://ip-server:8080 kiểm tra

8080808

Thiết lập user để truy cập vào quản lý tomcat. Bạn chạy các lệnh sau để thiết lập quyền.

AZDIGI Tutorial
	
cd /usr/local/tomcat
cp conf/tomcat-users.xml conf/tomcat-users.xml.bak
vi conf/tomcat-users.xml
  

Sau đó dán nội dung bên dưới vào file tomcat-users.xml

<tomcat-users>
<!--
Comments
-->
<role rolename="admin-gui"/>
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="admin" password="RUUsbrCOtenSC" roles="admin-gui,manager-gui"/>
</tomcat-users>
user

Để truy cập vào apache tomcat cần allow IP. Hiện tại mình comment để tiện settup nhé.

AZDIGI Tutorial
	
vi webapps/manager/META-INF/context.xml
  
<!--
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
-->
xml1

Tiến hành restart lại service tomcat.

AZDIGI Tutorial
service nginx restart
  

Thử truy cập vào với thông tin thiết lập user ở trên để kiểm tra:

image 9

III . Thực hiện cài đặt Nginx

Tiếp theo bạn hãy cài đặt Webserver NGINX bằng lênh sau. Ở đây AZDIGI sử dụng lệnh yum để cài đặt một cách nhanh chóng.

AZDIGI Tutorial
yum install nginx -y
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
systemctl status nginx

  

Sau khi cài xong NGINX chạy các lệnh bên dưới để khởi động, kích hoạt dịch vụ

AZDIGI Tutorial
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
systemctl status nginx

  
image 10

Tạo file vhost để thực hiện nginx proxy tomcat

AZDIGI Tutorial
	
cd /etc/nginx/conf.d
vi kienthuclinux.info.conf

Sau đó dán nội dung bên dưới vào file kienthuclinux.info.conf. Và lưu ý hãy thay kienthuclinux.info.conf thành tên miền của bạn.

AZDIGI Tutorial
	
server {
 listen     80;
 server_name   kienthuclinux.info;
 root      /usr/local/tomcat/webapps/;
 underscores_in_headers on;

 location / {
    proxy_pass http://ip:8080/;
    proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
    proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header  X-NginX-Proxy  true;
    proxy_set_header  X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_set_header  Host       $http_host;
    proxy_set_header  Upgrade     $http_upgrade;
    proxy_redirect   off;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header  Connection "upgrade";
 }
}


  

Thực hiện kiểm tra nginx và resart lại nginx. Ở hình bên dưới không có lỗi.

AZDIGI Tutorial
nginx -t 
service nginx restart
  
image 11

IV. Kiểm tra đã truy cập bằng domain

Bạn truy cập vào tên miền để kiểm tra. Nếu xuất hiện như ảnh đính kèm thì đã hoàn tất các bước cài đặt thiết lập.

image 12

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign