Home Kiến thức Website Hướng dẫn cài đặt SSL trên CloudFlare

Hướng dẫn cài đặt SSL trên CloudFlare

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Hướng dẫn cài đặt SSL trên CloudFlare với 4 bước vô cùng đơn giản..

SSL là gì?

Chứng chỉ SSL ( Secure Sockets Layer) là công nghệ bảo mật tiêu chuẩn để thiết lập liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo dữ liệu được truyền đi không bị xâm nhập hay thay đổi thông tin trong quá trình truyền.

SSL giúp đảm bảo 2 nhiệm vụ chính:

  • Xác thực 2 phía gồm đối tượng truyền hay còn gọi là máy chủ Server và đối tường nhận máy khách Client tránh những trường hợp giả mạo thương hiệu hay tin tặc.
  • Nhiệm vụ mã hóa giúp thông tin được bảo mật ở mức độ cao nhất mà chỉ có người gửi và người nhận mới có thể đọc được thông tin đó.

Lợi ích thực tế mà SSL mang lại:

  • Bảo mật thông tin người dùng.
  • Cung cấp chứng thực (tên miền, tổ chức hay cá nhân, chống giả mạo)
  • Google đánh giá cao khi website có sử dụng SSL.
  • Tạo sự tin tưởng cho người dùng.

Cài đặt SSL trên CloudFlare

Trên Cloudflare sẽ có 3 loại chứng chỉ SSL, và cả 3 loại này đều hỗ trợ mã hóa Traffic truy cập, giúp cho Website được Google đánh giá tốt hơn. Để sử dụng được SSL, bạn cần đảm bảo rằng website của bạn phải được bật Proxy của CloudFlare.


Các loại SSL sẽ có mức độ sử dụng và bảo mật khác nhau.

ssl cloudflare
  • Flexible SSL : Đa số các Website đều sử dụng chứng chỉ này vì nó rất dễ cài đặt. Khi sử dụng loại này, người dùng sẽ không cần cài đặt gì thêm phía server mà SSL (HTTPS) sẽ tự động được kích hoạt. Tuy nhiên, Traffic trao đổi giữa máy chủ chứa website và Cloudflare sẽ không được mã hóa.
  • Full SSL : Kiểu này CloudFlare sẽ hỗ trợ người truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS và dữ liệu từ CloudFlare gửi về máy chủ chứa website cũng sẽ được mã hóa. Tuy nhiên bạn phải có một chứng chỉ SSL, nhưng CloudFlare sẽ không xác thực chứng chỉ này nên bạn có thể sử dụng chứng chỉ tự ký, hoặc tạo chứng chỉ của CloudFlare. .
  • Full SSL (Strick) : Giống như kiểu Full SSL nhưng CloudFlare sẽ xác thực chứng chỉ này, chứng chỉ của bạn phải mua hoặc sử dụng Let’s Encrypt. Và tài khoản bạn phải là tài khoản Pro mới có thể sử dụng chứng chỉ riêng trên CloudFlare

Sử dụng Flexible SSL

Đầu tiên bạn cần đảm bảo rằng website đã thêm vào CloudFlare và bật Proxy (đám mây màu vàng) thành công.

Tiếp đó, bạn truy cập vào SSL/TLS => Overview => chọn Flexible là hoàn tất và bạn không cần làm gì thêm.

Flexible SSL

Cài đặt Full SSL của CloudFlare.

AZDIGI khuyến khích bạn nên sử dụng kiểu này để dữ liệu bạn gửi lên CloudFlare hoặc từ CloudFlare gửi về đều được mã hóa an toàn hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chứng chỉ do chính CloudFlare cung cấp.

Bước 1: Chọn kiểu SSL

Bạn truy cập vào SSL/TLS => Overview => chọn Full hoặc Full (strict) .

Full SSL

Bước 2: Tạo chứng chỉ SSL

Bạn truy cập vào SSL/TLS => Origin Server => Create Certificate

Create Certificate

Chọn Generate private key and CSR with Cloudflare , rồi nhấn Create.

Create Certificate
Create Certificate

Lúc này CloudFlare sẽ cung cấp cho bạn 2 nội dung Origin CertificatePrivate Key. Bạn tiến hành copy và lưu lại nội dung 2 File này (quan trọng), sau khi đã lưu xong bạn chọn OK.

Origin Certificate và Private Key

Tiếp đó bạn cần chờ vài phút để CloudFlare duyệt chứng chỉ. Nếu hiển thị như hình bên dưới là chứng chỉ đã được cấp phát và có thể sử dụng.

Certificate

Bước 3: Cài đặt chứng chỉ lên máy chủ

Ở đây mình sẽ làm mẫu với Host/VPS sử dụng control cPanel, với các control khác các bạn cũng tìm đến phần cấu hình SSL và làm theo tương tự.

Tại giao diện cPanel, bạn tìm đến phần SSL/TLS

SSL/TLS

Chọn tiếp vào Manage SSL sites

Manage SSL sites

Tiếp đó tại mục Install an SSL Website, tại đây các bạn chọn đúng tên website cần cài đặt và điền các chứng chỉ Origin Certificate, Private Key ( ở Bước 2: Tạo chứng chỉ SSL). Cách cài đặt các bạn làm theo Video hướng dẫn bên dưới.

Với phần Certificate Authority Bundle (CABUNDLE) hay CA root, các bạn có thể dùng tính năng Autofill by Certificate để scan tự động dựa theo Certificate như trong Video. Hoặc các bạn có thể sử dụng nội dung bên dưới, hoặc tham khảo tại đây.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID/DCCAuagAwIBAgIID+rOSdTGfGcwCwYJKoZIhvcNAQELMIGLMQswCQYDVQQG
EwJVUzEZMBcGA1UEChMQQ2xvdWRGbGFyZSwgSW5jLjE0MDIGA1UECxMrQ2xvdWRG
bGFyZSBPcmlnaW4gU1NMIENlcnRpZmljYXRlIEF1dGhvcml0eTEWMBQGA1UEBxMN
U2FuIEZyYW5jaXNjbzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTAeFw0xNDExMTMyMDM4
NTBaFw0xOTExMTQwMTQzNTBaMIGLMQswCQYDVQQGEwJVUzEZMBcGA1UEChMQQ2xv
dWRGbGFyZSwgSW5jLjE0MDIGA1UECxMrQ2xvdWRGbGFyZSBPcmlnaW4gU1NMIENl
cnRpZmljYXRlIEF1dGhvcml0eTEWMBQGA1UEBxMNU2FuIEZyYW5jaXNjbzETMBEG
A1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMBIlWf1KEKR5hbB75OYrAcUXobpD/AxvSYRXr91mbRu+lqE7YbyyRUShQh15lem
ef+umeEtPZoLFLhcLyczJxOhI+siLGDQm/a/UDkWvAXYa5DZ+pHU5ct5nZ8pGzqJ
p8G1Hy5RMVYDXZT9F6EaHjMG0OOffH6Ih25TtgfyyrjXycwDH0u6GXt+G/rywcqz
/9W4Aki3XNQMUHNQAtBLEEIYHMkyTYJxuL2tXO6ID5cCsoWw8meHufTeZW2DyUpl
yP3AHt4149RQSyWZMJ6AyntL9d8Xhfpxd9rJkh9Kge2iV9rQTFuE1rRT5s7OSJcK
xUsklgHcGHYMcNfNMilNHb8CAwEAAaNmMGQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgAGMBIGA1Ud
EwEB/wQIMAYBAf8CAQIwHQYDVR0OBBYEFCToU1ddfDRAh6nrlNu64RZ4/CmkMB8G
A1UdIwQYMBaAFCToU1ddfDRAh6nrlNu64RZ4/CmkMAsGCSqGSIb3DQEBCwOCAQEA
cQDBVAoRrhhsGegsSFsv1w8v27zzHKaJNv6ffLGIRvXK8VKKK0gKXh2zQtN9SnaD
gYNe7Pr4C3I8ooYKRJJWLsmEHdGdnYYmj0OJfGrfQf6MLIc/11bQhLepZTxdhFYh
QGgDl6gRmb8aDwk7Q92BPvek5nMzaWlP82ixavvYI+okoSY8pwdcVKobx6rWzMWz
ZEC9M6H3F0dDYE23XcCFIdgNSAmmGyXPBstOe0aAJXwJTxOEPn36VWr0PKIQJy5Y
4o1wpMpqCOIwWc8J9REV/REzN6Z1LXImdUgXIXOwrz56gKUJzPejtBQyIGj0mveX
Fu6q54beR89jDc+oABmOgg==
-----END CERTIFICATE-----

Bước 4: Kiểm tra chứng chỉ

Cách 1: Kiểm tra trực tiếp chứng chỉ bằng cách truy cập website => click chọn vào ổ khóa

Kiểm tra chứng chỉ

Cách 2: Kiểm tra chứng chỉ thông qua công cụ SSL Shopper

Bạn truy cập SSL Shopper theo đường dẫn : https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html , điền tên website và nhấn Check SSL.

Kiểm tra chứng chỉ

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt SSL trên CloudFlare. Hy vọng với bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về SSL là gì và cách cài đặt SSL trên CloudFlare, để từ đó bạn có thể dễ dàng cài đặt SSL cho website của mình. Việc sử dụng SSL, sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho website mà một trong số đó đáng chú ý là tính bảo mật và được Google đánh giá cao, giúp ích nhiều cho việc Seo của bạn.  Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn sau.!

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign