Home Máy chủ LinuxWeb Server Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04 với 4 bước vô cùng đơn gián…

Giới thiệu

Laravel là một PHP framework, có mã nguồn mở và miễn phí, được xây dựng nhằm hỗ trợ phát triển các phần mềm, ứng dụng, theo kiến trúc MVC (Model-View-Controller). Laravel là  PHP framework phổ biến nhất và vô cùng mạnh mẽ.

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Laravel trên máy chủ Ubuntu 22.04 với LAMP.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Trước khi đi vào cài đặt các bạn nên cập nhật lại hệ thống theo lệnh:

AZDIGI Tutorial
sudo apt update -y && apt upgrade -y
  

Bước 2: Cài đặt PHP & PHP extensions

Trong phần này, chúng ta sẽ cài đặt PHP và các phần mở rộng PHP cần thiết để chạy Laravel Framework.

AZDIGI Tutorial
sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-dev php-zip php-curl php-pear php-mbstring php-mysql php-gd php-xml curl -y
  

Kiểm tra xem PHP đã được cài đặt thành công chưa

php -v
Output:
PHP 8.1.2 (cli) (built: Apr 7 2022 17:46:26) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.1.2, Copyright (c), by Zend Technologies

Bước 3: Cài đặt máy chủ web Apache

 • Để cài đặt máy chủ web Apache, bạn chạy lệnh:
AZDIGI Tutorial
sudo apt install apache2
  
 • Kích hoạt và bật khởi động cùng hệ thống
AZDIGI Tutorial
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
  

Bước 4: Tạo Cơ sở dữ liệu cho Ứng dụng Laravel

Vì ở hướng dẫn này, chúng ta sử dụng LAMP nên mình khuyến khích sử dụng MariaDB làm hệ thống cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, các bạn có chọn các cơ sở dữ liệu khác vì Laravel có hỗ trợ nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau như SQLite, MySQL, Postgres và SQL Server. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cài đặt

 • Cài đặt MariaDB
AZDIGI Tutorial
sudo apt install mariadb-server -y
sudo mysql_secure_installation
  

Để biết cách thiết lập Mariadb , các bạn có thể xem thêm hướng dẫn Tại đây. (Phần cài đặt Mariadb)

 • Đăng nhập vào máy chủ MariaDB
AZDIGI Tutorial
sudo mysql -u root -p
  
 • Tạo cơ sở dữ liệu cho ứng dụng Laravel.
AZDIGI Tutorial
MariaDB [(none)]> create database laravel;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on laravel.* to 'laravel'@'localhost' identified by 'mypassword';
MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;
  
Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

Bước 5: Cài đặt Composer

Composer là một trình quản lý gói PHP, cung cấp một định dạng tiêu chuẩn để quản lý các phần phụ thuộc của phần mềm PHP và các thư viện bắt buộc. 

 • Cài đặt Composer
AZDIGI Tutorial
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
sudo chmod +x /usr/local/bin/composer
  
Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

Kiểm tra xem Composer đã được cài đặt thành công chưa

composer --version
Output:
Composer version 2.3.5 2022-04-13 16:43:00

Bước 6: Cài đặt Laravel Framework

 • Đầu tiên bạn cần tạo một thư mục lưu dự án
AZDIGI Tutorial
sudo mkdir /var/www/laravel
  
 • Di chuyển đến tư mục vừa tạo
AZDIGI Tutorial
cd /var/www/laravel
  
 • Với composer đã được cài đặt, bây giờ chúng ta có thể cài đặt Laravel như sau
AZDIGI Tutorial
composer create-project laravel/laravel myapp --prefer-dist
  

Lưu ý: Thay myapp bằng tên dự án của của bạn.

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04
 • Kiểm tra phiên bản Laravel, hãy truy cập vào dự án của bạn
AZDIGI Tutorial
cd myapp
php artisan
  
Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04
 • Phân quyền thư mục dự án thành www-data (người dùng Apache).
AZDIGI Tutorial
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/laravel
sudo find /var/www/laravel/ -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/laravel/ -type f -exec chmod 644 {} \;

  

Bước 7: Tạo Máy chủ ảo cho Ứng dụng Laravel

 • Tạo máy chủ ảo với lệnh
AZDIGI Tutorial
nano /etc/apache2/sites-available/laravel.conf
  

Thêm nội dung bên dưới vào file vừa tạo

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@azdigi.space
   DocumentRoot /var/www/laravel/myapp/public
   ServerName laravel.azdigi.space


   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

   <Directory /var/www/laravel/>
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
   </Directory>

</VirtualHost>

Lưu ý: Thay azdigi.space bằng tên Domain của bạn.

 • Kích hoạt máy chủ ảo vừa tạo
AZDIGI Tutorial
sudo a2ensite laravel.conf
systemctl reload apache2
  
 • Bật mod_rewrite Apache.
AZDIGI Tutorial
sudo a2enmod rewrite
systemctl reload apache2
  
 • Khởi động lại Apache
AZDIGI Tutorial
sudo systemctl restart apache2
  

Bước 8: Truy cập ứng dụng Laravel

Sau khi đã cài đặt hoàn tất ứng dụng Laravel, bây giờ các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng của mình bằng tên đã thiết lập ở bước 7. Và trước đó mình đặt tên cho ứng dụng là laravel.azdigi.space, và dưới đây là kết quả của mình.

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

Ở trên là toàn bộ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Laravel trên Ubuntu 22.04, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign