Home Linux ServerTools How to install Let’s Encrypt SSL on Zabbix

How to install Let’s Encrypt SSL on Zabbix

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Installing Let’s Encrypt SSL on Zabbix with 3 simple steps.

Introduction

To continue the Series about Zabbix, AZDIGI will show you how to install Let’s Encrypt SSL for ServerName on Zabbix in today’s article. When accessing the Zabbix admin page, we receive a warning from the browser that the site is not secure, which somewhat makes the admin page look unprofessional and unsightly.

Therefore, AZDIGI will guide you in detail on installing Let’s Encrypt SSL for your ServerName Zabbix to look more professional. And the tool to support the installation of SSL Let’s Encrypt that I will use is Cerbot.

Implementation Guide

Step 1: Install snapd

 • Install snapd

To install snapd, use the command below:

AZDIGI Tutorial
sudo apt update
sudo apt install snapd
  
How to install Let's Encrypt SSL on Zabbix
 • Check snapd operation

To check snapd is working, you can use the commands:

AZDIGI Tutorial
snap install hello-world
hello-world
  
How to install Let's Encrypt SSL on Zabbix
The result will be as follows:
 • Check for snapd updates

To check snapd is working, you can use the commands:

AZDIGI Tutorial
sudo snap install core; sudo snap refresh core
  

Step 2: Install Cerbot

You can install Cerbot with the command below:

AZDIGI Tutorial
sudo snap install --classic certbot
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
  
How to install Let's Encrypt SSL on Zabbix
The result will be as follows:

Step 3: Install SSL certificate

To install SSL for ServerName Zabbix, you need to make sure that the Domain/Subdomain has been pointed to the server IP. After successfully pointing, you install SSL with the following command:

AZDIGI Tutorial
sudo certbot --apache
  
How to install Let's Encrypt SSL on Zabbix
If you receive the message Successfully received certificate, it is successful.

Now you access the browser to check the results.

How to install Let's Encrypt SSL on Zabbix

Above are all the steps to install SSL Let’s Encrypt for ServerName on Zabbix. Hopefully, this article is helpful and helps you to install it successfully.

You can refer to other instructions at the link below:

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign