Home Máy chủ LinuxLinux căn bản Hướng dẫn Compiled Nginx từ Source trên CentOS 7

Hướng dẫn Compiled Nginx từ Source trên CentOS 7

by Hoàng Nam
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

I. Giới Thiệu Chung

Nginx là một máy chủ web mã nguồn mở được sử dụng để phục vụ các trang web tĩnh và động. Ngoài ra cũng có thể được sử dụng làm máy chủ proxy hoặc cân bằng tải, và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web lớn.
Nginx có thể chạy trên các hệ điều hành Linux, Unix, macOS và Windows. Nginx có khả năng xử lý đồng thời nhiều kết nối lớn và là một trong những máy chủ webserver mạnh mẻ hiện nay.

Bạn có thể cài đặt NGINX bằng cách sử dụng Yum nhưng khi đi vào quản trị hệ thống thì bạn cần biết thêm cách cài đặt nữa đó là cài từ Source. Và trong hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện việc đó.

II. Cài Đặt Các Gói Mở Rộng

Đầu tiên bạn cần cài đặt một số gói mở rộng để hỗ trợ Compiled Nginx từ Source. Nếu không cài đặt sẽ gặp lỗi phát sinh. Bạn hãy thực hiện chạy các lệnh bên dưới để cài đặt

AZDIGI Tutorial
	
yum install -y epel-release net-tools bind-utils net-tools automake pigz git perl perl-ExtUtils-Embed libxslt libxslt-devel libxml2 libxml2-devel gd gd-devel GeoIP GeoIP-devel gcc-c++ pcre-devel openssl-devel zlib-devel wget && yum groupinstall "Development Tools"
  

Tiếp theo bạn hãy truy cập vào đây để chọn phiên bản nginx cần cài đặt. Trong hướng dẫn này tôi lựa chọn phiên bản nginx-1.13.2 để sử dụng.

AZDIGI Tutorial
	
wget https://nginx.org/download/nginx-1.13.2.tar.gz && tar zxvf nginx-1.13.2.tar.gz
  

Tiếp theo bạn giải nén và thực hiện Compiled NGINX. Trước khi thực hiện Compiled nginx phải tạo user và group và thư mục cache trước nếu cần.

AZDIGI Tutorial
	
  useradd --system --home /var/cache/nginx --shell /sbin/nologin --comment "nginx user" --user-group nginx
  mkdir -p /var/cache/nginx
  

III. Thực hiện Compiled Nginx từ Source

1. Tải về các modules

Để thực hiện Compiled thêm các modules, vì mặc định nginx không có. Như trong hướng dẫn này tôi sẽ thiết lập một số modules như sau

AZDIGI Tutorial
	
##-Tạo -Thư mục modules
mkdir /root/modules
cd /root/modules
mkdir /root/modules
cd /root/modules
git clone https://github.com/skinsnguyen/ngx_security_headers.git
git clone https://github.com/skinsnguyen/testcookie-nginx-module.git
git clone https://github.com/skinsnguyen/nginx-module-vts.git
git clone https://github.com/skinsnguyen/ngx_cache_purge.git
git clone https://github.com/skinsnguyen/nginx-sticky-module-ng.git
git clone https://github.com/skinsnguyen/nginx-dav-ext-module.git
git clone https://github.com/skinsnguyen/nginx-module-vts.git
git clone https://github.com/skinsnguyen/ngx_brotli.git
git clone https://github.com/skinsnguyen/zlib.git
git clone https://github.com/skinsnguyen/naxsi.git
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1a.tar.gz && tar xzvf openssl-1.1.1a.tar.gz
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0f.tar.gz && tar xzvf openssl-1.1.0f.tar.gz
wget https://sourceforge.net/projects/pcre/files/pcre/8.40/pcre-8.40.tar.gz && tar xzvf pcre-8.40.tar.gz
wget https://zlib.net/zlib-1.2.13.tar.gz && tar xzvf zlib-1.2.13.tar.gz
  

2. Thực hiện build modules

Để thực hiện build một số modules như: testcookie-nginx-module, zlib, pcre-8.40, openssl, bạn thực hiện tiếp như sau. Và đối với các modules khác bạn cũng build tương tự.

Sau khi thực download về các module cần build ở hình bên dưới.

image 7

Thực hiện build Compiled nginx với cấu hình bên dưới.

cd /root/nginx-1.13.2
./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --pid-path=/var/run/nginx.pid --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --user=nginx --group=nginx --build=CentOS --builddir=nginx-1.19 --with-select_module --with-poll_module --with-threads --with-ld-opt=-Wl,-E --with-cc-opt=-Wno-error --with-file-aio --with-http_ssl_module --with-http_v2_module --with-http_realip_module --with-http_addition_module --with-http_xslt_module=dynamic --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_geoip_module=dynamic --with-http_sub_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_mp4_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_auth_request_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-http_degradation_module --with-http_slice_module --with-http_stub_status_module --with-http_perl_module=dynamic --with-perl_modules_path=/usr/lib64/perl5 --with-perl=/usr/bin/perl --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --with-mail=dynamic --with-mail_ssl_module --with-stream=dynamic --with-stream_ssl_module --with-stream_realip_module --with-stream_geoip_module=dynamic --with-stream_ssl_preread_module --with-compat --with-pcre=/root/modules/pcre-8.40 --with-pcre-jit --with-zlib=/root/modules/zlib-1.2.13 --with-openssl=/root/modules/openssl-1.1.0f --with-openssl-opt=no-nextprotoneg --with-debug --with-ld-opt="-Wl,-rpath,/usr/local/lib" --with-compat --add-dynamic-module=/root/modules/testcookie-nginx-module
image 5

Sau khi đã thực hiện Compiled thành công rồi tiến hành cài đặt nginx, tiếp trình này sẽ diễn ra khá lâu và bạn chỉ cần chờ đợi.

AZDIGI Tutorial
	
make && make install
  
image 4

4. Tạo file systemd unit cho nginx

Bạn thực hiện tạo file nginx.service và dán vào nội dung sau

AZDIGI Tutorial
	
vi /etc/systemd/system/nginx.service

  

Dán nội dung sau vào file nginx.service

AZDIGI Tutorial
	
[Unit]
Description=nginx - high performance web server
Documentation=https://nginx.org/en/docs/
After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/var/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf
ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID

[Install]
WantedBy=multi-user.target
  

5. Kiểm tra và khởi động NGINX

Bây giờ bạn hãy nhập lệnh nginx -t. Nếu không có lỗi gì phát sinh hãy thực hiện khởi động kích hoạt bằng lệnh sau.

AZDIGI Tutorial
	
 systemctl daemon-reload
 systemctl enable nginx
 systemctl start nginx
 systemctl status nginx
 nginx -v
  
image 9

Ngoài ra bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập trực tiếp bằng IP hoặc dùng lệnh netstat để xem port đang lắng nghe. Nếu kết quả như ảnh đính kèm thì các bạn đã thực hiện Compiled Nginx thành công rồi.

image 10

VI Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách cấu hình Nginx để phù hợp với nhu cầu của bạn. đặt biệt là from Source, để thêm các modules tuỳ ý.
Nginx là một web server phồ biến, vì vậy hãy thử cài đặt bằng from Source và cấu hình Nginx để trải nghiệm bạn nhé.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign