Home Linux ServerTools How to install Node.js 12 on CentOS 7

How to install Node.js 12 on CentOS 7

by Thạch Phạm

In today’s article, AZDIGI will show you how to install Node.js 12 on CentOS 7 simply and easily.

Install Node.js 12 on CentOS 7

To install Node.js 12 on CentOS 7, we follow these 3 steps.

Step 1: SSH into your CentOS 7 server

To install Node.js 12 on CentOS 7, we need to SSH or access your VPS/server as root. If you don’t know how to SSH into your VPS/Server, you can refer to the following tutorial:

Khuyến mãi Black Friday

After successfully SSH, we continue with step 2 to perform the update of the CentOS operating system.

Step 2: Update CentOS

To update CentOS, we execute the following command:

AZDIGI Tutorial
yum update -y

Below is my interface after I finished updating CentOS. Depending on the internal software you use, the interface will be different.

install Node.js 12 on CentOS 7

After the update is successful, we continue with step 3 to execute the commands to install Node.js 12 on CentOS 7.

Step 3: Commands to install Node.js 12 on CentOS 7

To install Node.js 12 on CentOS 7, we use the following commands: I will explain the commands below so that you can understand the function of each command.

AZDIGI Tutorial
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
yum clean all && sudo yum makecache fast
yum install -y gcc-c++ make
yum install -y nodejs

Explanation of the above commands:

  • Command 1: This command will install the NodeSource Node.js 12.x repo.
  • Command 2: Clear all cache of yum command.
  • Command 3: Install the gcc-c++ make the library.
  • Command 4: Install nodejs.

Below is my screen after I have run the above 4 commands:

install Node.js 12 on CentOS 7

So we have completed the installation of Node.js 12 on CentOS 7.

Now we use the following command to check the installed Node.js version.

AZDIGI Tutorial
node -v

And this is the result.

install Node.js 12 on CentOS 7

Summary

Hopefully, through this article, you know how to install Node.js 12 on CentOS 7 as well as check the version after the installation is complete.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign