Home WebServer PanelDirectAdmin How to disable SSL Panel DirectAdmin

How to disable SSL Panel DirectAdmin

by Thạch Phạm

In this article, AZDIGI will show you how to disable SSL Panel DirectAdmin.

I. Introduction

Maybe you enable SSL Panel on DirectAdmin but don’t know how to disable it, or are in the process of installing SSL Panel DirectAdmin but want to return the original.

Below is an image of an SSL error when accessing DirectAdmin but having SSL Panel enabled and SSL is invalid or not working.

Khuyến mãi Black Friday
disable ssl directadmin panel

How to fix it, please follow along.

II. How to disable SSL Panel DirectAdmin

To disable SSL Panel DirectAdmin, we will go through 2 steps.

Step 1: SSH into your DirectAdmin system

To disable SSL Panel on DirectAdmin, we first need to SSH or access your VPS/server with root privileges. If you don’t know how to SSH into your VPS/Server, you can refer to the following tutorial:

After successfully SSH, we continue with step 2 to disable SSL Panel DirectAdmin.

Step 2: Disable SSL Panel DirectAdmin

Now you need to edit the configuration of DirectAdmin, we use the following command:

AZDIGI Tutorial
vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
    

Next, you find the line has content SSL=1 and change it to SSL=0

disable ssl directadmin panel

After editing, you need to restart DirectAdmin with the following command:

AZDIGI Tutorial
service directadmin restart
    

Now, you can access your DirectAdmin page and will no longer get the invalid SSL certificate warning error.

disable ssl directadmin panel

If you want your DirectAdmin site to have SSL, you can refer to the following tutorial:

III. Summary

So AZDIGI has complete instructions on how to disable SSL Panel DirectAdmin. Hopefully, this article will help you to solve your problem. Wishing you success!

See more useful articles about DirectAdmin at the following link:

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign