Home Linux Server Upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04

Upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In this tutorial, AZDIGI will show you to upgrade from Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04 as quickly and simply.

I. Introduction

In using any operating system, we should regularly upgrade to a new version, not necessarily the latest version, but not use too old versions because this is less secure and safe for our data.

Similar to Ubuntu operating system, Ubuntu 18 has been released for nearly 4 years, so we need to upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04 if we want to use it in the long run.

II. How to upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04

To upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04, we need to do the following 5 steps.

Step 1: Check the Ubuntu version

In this step, we will use the following command:

AZDIGI Tutorial
cat /etc/lsb-release
  

Here are my results:

Upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04

Step 2: Install all updates of installed packages

We continue to use the following two commands to install all the updates of the installed packages:

AZDIGI Tutorial
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
  

Explanation of the two commands above:

 • Command 1: Update index for APT.
 • Command 2: Upgrade the package using the APT command.

Below are the images after running the above two commands:

Upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04
 • Command 1: Update index for APT.
 • Upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04
 • Command 2: Upgrade the package using the APT command.
 • After upgrading the package with the APT command, we need to reboot our Ubuntu server with the command below:

  AZDIGI Tutorial
  sudo reboot
    

  Step 3: Remove unused Kernel and install “update-manager-core”

  After our Ubuntu 18 server has been rebooted, we need to remove unused Kernels to free up the /boot partition with the command below:

  AZDIGI Tutorial
  sudo apt --purge autoremove
    

  This command will remove unused kernels on some systems but not all. If your system has no unused Kernel, no Kernel will be discarded.

  We continue to execute the following command to install “update-manager-core“, this command is only used to make sure that your server has this package installed. But in most cases, this package is already installed on the system:

  AZDIGI Tutorial
  sudo apt install update-manager-core -y
    

  In my system, both commands in step 3 have no effect at all.

  Upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04

  Step 4: Start upgrading Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04

  We will use the following command to start the Ubuntu 18.04 upgrade to Ubuntu 20.04 process:

  AZDIGI Tutorial
  sudo do-release-upgrade
    
  Upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04

  During the upgrade process, you need to confirm Y (Yes) a few times for the process to continue.

  You need to reboot the Ubuntu server when the process is complete. And after the server reboot, you can see the information when we SSH in Ubuntu 20.04.

  Upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04

  So you have upgraded Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04 completed.

  III. Summary

  Through this article, you have learned how to upgrade Ubuntu 18.04 to Ubuntu 20.04 simply and quickly.

  Hopefully, this article will be helpful to you. Wishing you success.

  See more useful articles about Ubuntu at the following link:

  If you need assistance, you can contact support in the ways below:

  Đánh giá

  Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

  Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

  Tham gia ngay

  Bài viết cùng chuyên mục

  AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

  Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign