Home Công cụ Hướng dẫn tạo CSR bằng Tools Online

Hướng dẫn tạo CSR bằng Tools Online

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

CSR là gì tên viết tắt của cụm từ Certificate Signing Request là 1 đoạn text (chứa thông tin của chủ sở hữu tên miền) được mã hóa từ server (máy chủ) chuẩn bị cài đặt SSL.

CSR yêu cầu những gì:

 • Mã quốc gia
 • Thành phố
 • Tên công ty
 • Đơn vị công ty
 • Tên miền cần được mã hóa SSL
 • Email quản lý

Để tạo CSR Online, bạn truy cập công cụ Csrgenerator.Com để bắt đầu tạo.

chrome IAZIA4IdIl


 LƯU Ý: Sau khi tạo CSR sẽ có PRIVATE KEY đây là khóa đi kèm nên bạn phải lưu giữ không được làm mất. Vì khi mất KEY bạn sẽ không import được chứng chỉ CRT (Certificate) vào server/hosting được mà phải làm lại từ đầu.

       -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC3DCCAcQCAQAwgZYxCzAJBgNVBAYTAlZOMRMwEQYDVQQDDAphemRpZ2kuY29t
MTIwMAYDVQQHDCk3NjggTmd1eWVuIFRoaSBEaW5oLCBUaGFuaCBNeSBMb2ksIFF1
YW4gMjEWMBQGA1UECgwNQ1RZIENQIEFaRElHSTEUMBIGA1UECAwLSG8gQ2hpIE1p
bmgxEDAOBgNVBAsMB0lUIERlcHQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK
AoIBAQCriZwGz922pJnfymTWVJu3NZ5+TYZfdxsj8HiVUB7H5yhXd1OwkT73GZbO
IKU2/q8VPmRk0L7QzmzwDtZ+g3pVDahn6EHKNI2OYcgL7haibum0kW975XSmVCmS
4IcPUW/zYk1ao8BOZBXrc1skgTWsL6ZrkNZV4vPWaaQ9yu1QxhR1x0erI3tzU6r6
pWQQ+Obl0QBdbe1owQtFRxnGg+BSMEImYbrOm/xayik1pBZ3C+5BVLVAeO12FfFL
mmXhN2ukZT6vwbqvtSygTCPBUFtCUUqDBkpY5tfIOzHdOspn/kpjdBol9WO0eFcn
kviGdrIPpVllakacV45l4X0wqcfTAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA
ncRSVVO4HpM6IuNktnurclL/aiU1mUJacEA1On8cka7XNTsTKYDR2WoDZktdl/W+
mwX8CcYTpGkldE5ddaSORmeiveRLh4hj/ThuBmLkw5u9vFZ9HiP8zcDZCEQ2H5Cq
XB3s4X3GV+d57kTv/FhFOn2lhe40CmNwWF/YjrjYDIT7LZQrFsYd3rt95AKnDQzi
tLWrzfuHUztwa7Snqv+9DvEHnhoC5uJymVYaOTXJdGVZyc/U4P7SyfA4B4vDggDe
UbFcfZaHfnY5ywLJEUSLuhZCjI2MW2cI9UJbhmIPh7NbQDpgCDvTLpOB5vHn9N/E
6QSDIwS2DkCn8dhIh1aH+w==
       -----END CERTIFICATE REQUEST-----

       -----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKYwggSiAgEAAoIBAQCriZwGz922pJnf
ymTWVJu3NZ5+TYZfdxsj8HiVUB7H5yhXd1OwkT73GZbOIKU2/q8VPmRk0L7Qzmzw
DtZ+g3pVDahn6EHKNI2OYcgL7haibum0kW975XSmVCmS4IcPUW/zYk1ao8BOZBXr
c1skgTWsL6ZrkNZV4vPWaaQ9yu1QxhR1x0erI3tzU6r6pWQQ+Obl0QBdbe1owQtF
RxnGg+BSMEImYbrOm/xayik1pBZ3C+5BVLVAeO12FfFLmmXhN2ukZT6vwbqvtSyg
TCPBUFtCUUqDBkpY5tfIOzHdOspn/kpjdBol9WO0eFcnkviGdrIPpVllakacV45l
4X0wqcfTAgMBAAECggEAd9ig5jF8mgrOZwilAwoB8TLJFT1c0H4KvEVaOhfMKaZb
DSEVm5se/s0mC8XLKG0wLgt1YOpnJsPSYLY9Lg71/U6Zhl9C999Xt06h0ZP6xGnx
ZnLmDQ33Pe43TaMJOa6QJN9dZCJcTWin1+S0nQCZWz+/ag+7cC4sZnVQhsusmm1l
LdCbcaJmRtYgHuskE8h4XUD9T7uSSbGLPGKqNgFvyikfUAVcTVYQPUsUN524g1Mr
tvrbU7JEQDpVhkIzTLoORfKIlCuQucFENGf0dDpKtI4SM1mNBLALUsvnE0oJhjkf
ijUUWSMSdThiaKPA4Y7zumfNK1IWDXMN0zp916INIQKBgQDUR1c2SEXZ5wanBF5D
K8Y1N+m4ZT4pMtCinV5FUsHcBhOAQ5xXx5bA/KRdXPsYRkOaWpToHU93H1DXLtKI
+RHIz5bci38TMndbJxJvFZ7Q2+Ti3RueYxPC6pZu6CrgDkH/2iey20xkAHimDeXU
2ZfLbKYd1cWD6Q7+PKna0q8F1QKBgQDO3iQoXSFZfAo+GjiHzDyfcWx9H+CtH8FI
ZXSifMXDjlOsyk0W4rAsTE4Wb/a09xXYtXHZn+BxvYpGaX2VZJhBv9i/AQOVO51S
3KeTMNr8qfVNLwJO76VqDnfpUOHdEJztU8F246e0OSNGX7VFdbjgAmd5Lb0KRHx/
CjJfa4KjBwKBgGWdsPXfKvDgUqLoyGbHMZ6QIWWPsW3vUUhGpLXyo7I7hmJD+zdZ
56SCS/wVYm2AVSQycE2cmkmfyAb59vZypDzIgqMYc8AwzEnqLjzW0KuSV8LxrSLo
srD/svtsT/npWVasi4xmxe6o+xgiVv7JGozaebqWdnJqwi6Zw4VojTfxAoGAEYJV
1yDC0Nsh1s3LWRsdSnWENDb9gkm8x07nB1W+O2YRiP96dORs+uLefSGu5PRA4h3B
bCUPDzF2wazuFzXzeSUuyEPitL/d+gR5Hok1D8um2oiPDnVUL9zXo2TYKSjdz2yW
ZGSybhuj87HoGt/y7OrnLSeE55iSXQJU7ySfYwMCgYBZkRC53B6GdmylPoz0knFw
Dt7SsWJCdSbEe7e8QDMgLYqugmjqM+UT+vUr86INFXbDy48gJAEqFomEWyB6G2eQ
ASLX3UqLlGqiuQL1sVY0dhXZU+kxyHPJs8LzUzzT35t/oHPwz3zYSkgjk+jmP6n+
WqIbjt838T/OyjOnovmSbA==
       -----END PRIVATE KEY-----

Sau khi có thông tin CSR, bạn có thể bắt đầu các thao tác chứng thực chứng chỉ SSL.

 • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
 • Ghé thăm website AZDIGI để tham khảo dịch vụ hosting/VPS tốt nhất Việt Nam.
Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign