Home Kiến thức WebsiteWordPress Hướng dẫn cấu hình WP Rocket với NGINX

Hướng dẫn cấu hình WP Rocket với NGINX

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Tổng quan

Nếu sử dụng WordPress, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến hoặc từng sử dụng Plugin cache WP-Rocket, WP-Rocket là một trong những Plugin cache hàng đầu hiện nay. Việc cài đặt Plugin này lên các website sử dụng các máy chủ Apache, LiteSpeed Web Server (OpenLiteSpeed) sẽ cực kỳ đơn giản, vì các máy chủ này có hỗ trợ sẵn và các rule cấu hình sẽ được lưu trực tiếp thông qua file .htaccesss, nên bạn chỉ cần cài đặt vào là có thể sử dụng.

Tuy nhiên đổi với máy chủ sử dụng Nginx, thì việc thiết lập lại không đơn giản như vậy. Nếu muốn Plugin hoạt động tốt và tối ưu trên Nginx, thì sau khi cài đặt Plugin các bạn cần phải tạo file cấu hình wprocket.conf và khai báo file cấu hình này với cấu hình Nginx của website. Cụ thể các bước cấu hình ra sao, các bạn theo dõi các bước bên dưới nhé.

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo file cấu hình wprocket.conf.

Đầu tiên các bạn cần tạo file cấu hình wprocket.conf tại thư mục chứa mã nguồn của website. Ví dụ ở đây mình đang sử dụng VPS và cài đặt control aaPanel , website cần cài đặt là azdigi.cf thì đường dẫn chứa mã nguồn website của mình sẽ là: /www/wwwroot/azdigi.cf

Mình thực hiện di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn và tạo file wprocket.conf như sau:

AZDIGI Tutorial
cd /www/wwwroot/azdigi.cf
touch wprocket.conf
chown –R www:www wprocket.conf
vi wprocket.conf
  

Chú thích lệnh:

 • Di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn website.
 • Tạo file wprocket.conf.
 • Phân quyền người dùng cho file (thay www bằng user của bạn).
 • Mở file và chỉnh sửa.

Mở được file wprocket.conf  lên, bạn nhấn i hoặc INSERT để bắt đầu chỉnh sửa nội dung, bạn copy nội dung bên dưới và dán vào file wprocket.conf.

###################################################################################################
# Rocket-Nginx
#
# Rocket-Nginx is a NGINX configuration to speedup your WordPress
# website with the cache plugin WP-Rocket (http://wp-rocket.me)
#
# Author: Maxime Jobin
# Maintainer: SatelliteWP.com
# URL: https://github.com/satellitewp/rocket-nginx
#
# Tested with WP-Rocket version: 3.10.5
# Tested with NGINX: 1.21.4 (mainline)
#
# Version 3.0.0
#
###################################################################################################

# Add debug information into header
set $rocket_debug #!# DEBUG #!#;


###################################################################################################
# Do not alter theses values
#
set $rocket_bypass     1;   # Should NGINX bypass WordPress and call cache file directly ?
set $rocket_encryption   "";   # Is GZIP accepted by client ?
set $rocket_file      "";   # Filename to look for
set $rocket_is_bypassed   "MISS"; # Header text added to check if the bypass worked or not. Header: X-Rocket-Nginx-Serving-Static
set $rocket_reason     "";   # Reason why cache file was not used. If cache file is used, what file was used
set $rocket_https_prefix  "";		# HTTPS prefix to use when cached files are using HTTPS
set $rocket_has_query_cache 0;		# Checks if a query string from URL is found from the cached query string
set $rocket_is_https    0;		# Checks if the request is HTTPS
set $rocket_support_webp  0;		# Checks if the request supports WebP
set $rocket_dynamic     "";		# Dynamic value to add to cached filename

###################################################################################################
# PAGE CACHE
#

#!# INCLUDE_START #!#

# Define Rocket-Nginx $is_args
set $rocket_is_args $is_args;

set $rocket_uri_path "";
if ($request_uri ~ "^([^?]*)(\?.*)?$") {
	set $rocket_uri_path $1;
}

# Is GZIP accepted by client ?
if ($http_accept_encoding ~ gzip) {
	set $rocket_encryption "_gzip";
}

# Is Brotli accepted by client ?
if ($http_accept_encoding ~ br) {
	set $rocket_encryption "";
}

# Is HTTPS request ?
if ($https = "on") { set $rocket_is_https 1; }
if ($http_x_forwarded_proto = "https") { set $rocket_is_https 1; }
if ($http_front_end_https = "on") { set $rocket_is_https 1; }
if ($http_x_forwarded_protocol = "https") { set $rocket_is_https 1; }
if ($http_x_forwarded_ssl = "on") { set $rocket_is_https 1; }
if ($http_x_url_scheme = "https") { set $rocket_is_https 1; }
if ($http_forwarded ~ /proto=https/) { set $rocket_is_https 1; }

if ($rocket_is_https = "1") {
	set $rocket_https_prefix "-https";
}

# Check if request supports WebP ?
if ($http_accept ~* "webp") {
	set $rocket_support_webp "1";
}

# Set mobile detection file path
set $rocket_mobile_detection "$document_root/#!# WP_CONTENT_URI #!#/cache/wp-rocket/$http_host/$request_uri/.mobile-active";

# Query strings to ignore
#!# QUERY_STRING_IGNORE #!#

if ($rocket_args = "") {
	set $rocket_is_args "";
}

# Query string to cache
#!# QUERY_STRING_CACHE #!#

# File/URL to return IF we must bypass WordPress
# Desktop: index.html
# Gzip:  index.html_gzip
# HTTPS:  index-https.html
# Mobile: index-mobile-https.html

set $rocket_file_start "index$rocket_https_prefix";

set $rocket_pre_url "/#!# WP_CONTENT_URI #!#/cache/wp-rocket/$http_host/$rocket_uri_path/$rocket_args/";
set $rocket_pre_file "$document_root/#!# WP_CONTENT_URI #!#/cache/wp-rocket/$http_host/$rocket_uri_path/$rocket_args/";

# Standard cache file format
set $rocket_url "$rocket_pre_url$rocket_file_start$rocket_dynamic.html";
set $rocket_file "$rocket_pre_file$rocket_file_start$rocket_dynamic.html";

# Check if gzip version cached file is available
if (-f "$rocket_file$rocket_encryption") {
	set $rocket_file "$rocket_file$rocket_encryption";
	set $rocket_url "$rocket_url$rocket_encryption";
}

# Do not bypass if the cached file does not exist
if (!-f "$rocket_file") {
	set $rocket_bypass 0;
	set $rocket_is_bypassed "MISS";
	set $rocket_reason "File not cached";
}

# Do not bypass if it's a POST request
if ($request_method = POST) {
	set $rocket_bypass 0;
	set $rocket_is_bypassed "BYPASS";
	set $rocket_reason "POST request";
}

# Do not bypass if arguments are found (e.g. ?page=2)
if ($rocket_is_args) {
	set $rocket_bypass 0;
	set $rocket_is_bypassed "BYPASS";
	set $rocket_reason "Arguments found";
}

# Do not bypass if the site is in maintenance mode
if (-f "$document_root/.maintenance") {
	set $rocket_bypass 0;
	set $rocket_is_bypassed "BYPASS";
	set $rocket_reason "Maintenance mode";
}

# Do not bypass if one of those cookie if found
# wordpress_logged_in_[hash] : When a user is logged in, this cookie is created (we'd rather let WP-Rocket handle that)
# wp-postpass_[hash] : When a protected post requires a password, this cookie is created.
if ($http_cookie ~* "(#!# COOKIE_INVALIDATE #!#)") {
	set $rocket_bypass 0;
	set $rocket_is_bypassed "BYPASS";
	set $rocket_reason "Cookie";
}

if (-f "$rocket_mobile_detection") {
	set $rocket_bypass 0;
	set $rocket_is_bypassed "BYPASS";
	set $rocket_reason "Specific mobile cache activated";	
}

# If the bypass token is still on, let's bypass WordPress with the cached URL
if ($rocket_bypass = 1) {
	set $rocket_is_bypassed "HIT";
	set $rocket_reason "$rocket_url";
}

# Clear variables if debug is not needed
if ($rocket_debug = 0) {
	set $rocket_reason "";
	set $rocket_file "";
}

# If the bypass token is still on, rewrite according to the file linked to the request
if ($rocket_bypass = 1) {
	rewrite .* "$rocket_url" last;
}

# Add header to HTML cached files
location ~ /#!# WP_CONTENT_URI #!#/cache/wp-rocket/.*html$ {
	etag on;
	add_header Vary "Accept-Encoding, Cookie";
	add_header Cache-Control "#!# HTML_CACHE_CONTROL #!#";
	add_header X-Rocket-Nginx-Serving-Static $rocket_is_bypassed;
	add_header X-Rocket-Nginx-Reason $rocket_reason;
	add_header X-Rocket-Nginx-File $rocket_file;
	#!# INCLUDE_GLOBAL #!#
	#!# INCLUDE_HTTP #!#
}

# Do not gzip cached files that are already gzipped
location ~ /#!# WP_CONTENT_URI #!#/cache/wp-rocket/.*_gzip$ {
	etag on;
	gzip off;
	types {}
	default_type text/html;
	add_header Content-Encoding gzip;
	add_header Vary "Accept-Encoding, Cookie";
	add_header Cache-Control "#!# HTML_CACHE_CONTROL #!#";
	add_header X-Rocket-Nginx-Serving-Static $rocket_is_bypassed;
	add_header X-Rocket-Nginx-Reason $rocket_reason;
	add_header X-Rocket-Nginx-File $rocket_file;
	#!# INCLUDE_GLOBAL #!#
	#!# INCLUDE_HTTP #!#
}

# Debug header (when file is not cached)
add_header X-Rocket-Nginx-Serving-Static $rocket_is_bypassed;
add_header X-Rocket-Nginx-Reason $rocket_reason;
add_header X-Rocket-Nginx-File $rocket_file;
#!# INCLUDE_GLOBAL #!#


###################################################################################################
# BROWSER CSS CACHE
#
location ~* \.css$ {
	etag on;
	gzip_vary on;
	expires #!# CSS_EXPIRATION #!#;
	#!# INCLUDE_GLOBAL #!#
	#!# INCLUDE_CSS #!#
}


###################################################################################################
# BROWSER JS CACHE
#
location ~* \.js$ {
	etag on;
	gzip_vary on;
	expires #!# JS_EXPIRATION #!#;
	#!# INCLUDE_GLOBAL #!#
	#!# INCLUDE_JS #!#
}


###################################################################################################
# BROWSER MEDIA CACHE
#
location ~* \.(#!# MEDIA_EXTENSIONS #!#)$ {
	etag on;
	expires #!# MEDIA_EXPIRATION #!#;
	#!# INCLUDE_GLOBAL #!#
	#!# INCLUDE_MEDIA #!#
}


nginx rocket1
Hoàn tất bạn nhấn ESC để thoát khỏi trình chỉnh sửa , tiếp tục nhấn :x để lưu lại nội dung và thoát ra màn hình chính.

Bước 2: Xác định vị trí file cấu hình nginx của website.

Để xác định được file cấu hình nginx của website, bạn có thể xác định nhanh thông qua file cấu hình nginx của VPS.

Bạn gõ lệnh nginx –t  để kiểm tra hoạt động và đường dẫn của Nginx, lúc này hệ thống sẽ hiển thị ra đường dẫn file cấu hình Nginx của VPS (bạn để ý phần mình khoanh đỏ)

Lưu ý: Mỗi Control panel khi cài đặt sẽ có một đường dẫn Nginx khác nhau, nên bạn cần để ý và sử dụng chính xác đường dẫn hiển thị ở VPS của mình và làm chính xác nhé.

nginx rocket2

Bạn tiến hành mở file nginx.conf được hiển thị bằng cách sử dụng lệnh bên dưới:

AZDIGI Tutorial
vi /www/server/nginx/conf/nginx.conf
  

Bạn tìm đến dòng có chữ include (phần mình khoanh đỏ), đây sẽ là được dẫn chứa file cấu hình Nginx của các website trên VPS.

nginx rocket3 1

Bạn thoát ra và di chuyển đến đường dẫn cấu hình nginx của website bằng lệnh:

AZDIGI Tutorial
cd /www/server/panel/vhost/nginx
  

Sử dụng lệnh ll để liệt kê các file cấu hình, ở đây mình đang cấu hình cho website azdigi.cf thì file cần chỉnh sửa sẽ là azdigi.cf.conf.

nginx rocket4

Bước 3: Khai báo đường dẫn file wprocket.conf với cấu hình Nginx của website.

Sau khi đã xác định được đường dẫn file cấu hình nginx của website (ở bước 2), bạn tiến hành mở file lên và thực hiện chỉnh sửa theo lệnh bên dưới:

AZDIGI Tutorial
vi azdigi.cf.conf
include /www/wwwroot/azdigi.cf/wprocket.conf
  

Chú thích lệnh:

 • Mở file cấu hình nginx website
 • Khai báo đường dẫn file wprocket.conf (đã tạo ở bước 1)
nginx rocket5
Hoàn tất bạn nhấn ESC để thoát khỏi trình chỉnh sửa , tiếp tục nhấn :x để lưu lại nội dung và thoát ra màn hình chính.

Bây giờ bạn kiểm tra lại hoạt động của nginx bằng lệnh nginx –t , nếu nhận được thông báo test is successful là thành công.

Bước 4: Kiểm tra website

Bạn truy cập vào trang quản trị website, vào Plugin WP-Rocket thực hiện Clear cache và Preaload lại cache.

Tiếp đó bạn truy cập website và nhấn F12 , chọn tab Network => Headers để kiểm tra => bạn để ý dòng X-Rocket-Nginx-Bypass: Yes là đã cấu hình thành công rồi nhé.

nginx rocket7

Tổng kết

Như vậy ở bài viết này AZDIGI đã hướng dẫn bạn cách cấu hình WP-Rocket với nginx một cách chi tiết và đơn giản nhất. Việc cấu hình này giúp Plugin WP-Rocket hoạt động tốt và tối ưu nhất trên các máy chủ sử dụng Nginx. Nếu thấy bài viết hữu ích bạn có thể chia sẻ rộng rãi đến mọi người nhé.

Bạn có thể tham khảo một số bài viết hữu ích về aaPanel bên dưới

Chúc các bạn thực hiện thành công.!

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

5/5 - (2 votes)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign