Home Linux ServerLinux Fundementals Upgrade Kernel for Ubuntu 16.04

Upgrade Kernel for Ubuntu 16.04

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

This guide only applies to SSD KVM VPS service.

By default, Ubuntu 16.04 now comes with a kernel version 4.4.0-21-generic . You can manually check the kernel version on the VPS using the following command:

uname -r

To change another kernel version for Ubuntu 16.04 operating system, you can follow the following instructions.

Find kernel version

First, we will find the kernel version available in the apt package with the following two commands:

sudo apt-get update 
apt-cache search --names-only linux-image

A list of kernel versions will appear, you just need to find the version you need to install and change the version number in the installation command below:

sudo apt-get install linux-image-4.4.0-75-generic linux-headers-4.4.0-75-generic

If the system asks you to create the file /boot/grub/menu.lst , please choose Y .

For kernel version not in library

If you need to install a kernel version that is unavailable in the library, find the kernel version at http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/. You choose the folder for the version you want to download and download the two filesgeneric and all for amd64. For example:

wget  http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.24/linux-headers-4.9.24-040924-generic_4.9.24-040924.201704210431_amd64.deb  
wget  http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.24/linux-image-4.9.24-040924-generic_4.9.24-040924.201704210431_amd64.deb  
wget  http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.24/linux-headers-4.9.24-040924_4.9.24-040924.201704210431_all.deb 

Then install all the downloaded files:

sudo dpkg -i *.deb

Now you can follow the steps below to finish.

Set kernel version at boot

Edit the /etc/default/grub file

nano /etc/default/grub

Find GRUB_DEFAULT=0 and change to GRUB_DEFAULT=saved . Then add the following 2 sentences below:

GRUB_SAVEDEFAULT=true 
GRUB_DISABLE_SUBMENU=y

Then recreate the grub.cfg file:

export GRUB_CONFIG=sudo find /boot -name "grub.cfg"

And rebuild this file:

sudo update-grub

Next, we will use the following command to display the list of installed kernel versions:

grep 'menuentry ' $GRUB_CONFIG | cut -f 2 -d "'" | nl -v 0

Now, if you need to use which kernel version, you just need to use the grub-set-default command to set it up. For example, if you want to use the kernel version with the ordinal number 0, use the command:

grub-set-default 0

Note that we do not use recovery mode versions.

And reboot the VPS.

reboot

After the VPS reboot is complete, log in to VPS again and check the kernel version with the uname -rcommand.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign