Home Website TutorialsWordPress Configure WP Rocket for WordPress on LarVPS

Configure WP Rocket for WordPress on LarVPS

by Thạch Phạm

WP Rocket is one of the best-paid plugins to speed up your WordPress website by creating more cache for your website. In this article, AZDIGI will guide you through configuring the NGINX webserver when using LarVPS to work well with the WP Rocket plugin.

Before following the instructions below, you must first install the WP Rocket plugin on your WordPress website. If you use Hosting & VPS services at AZDIGI, you can contact the Technical Department for free WP Rocket installation support.

Configure WP Rocket on LarVPS

First, you type the larvps command to open the menu interface of LarVPS on the server. Then you choose option number 7) Manage Nginx.

Khuyến mãi Black Friday
configure wp rocket larvps

Next, you choose option 2) Configure domain.conf.

configure wp rocket larvps

And select the option corresponding to the website you need to configure, the example below is to choose the configuration option for the website named thachpham.com.

configure wp rocket larvps

When the interface redirects to the website’s .conf file content editing page, copy the content below into:

AZDIGI Tutorial
# Add debug information into header
set $rocket_debug 0;

# HTTP Strict Transport Security (to overwrite default)
set $rocket_hsts_value "";

# WP-Content directory (leave as is if you did not alter WordPress' default value)
set $rocket_wpcontent_directory "$document_root/wp-content";

# WP-Content URL (leave as is if you did not alter WordPress' default value)
set $rocket_wpcontent_url "/wp-content";

###################################################################################################
# Do not alter theses values
#
set $rocket_bypass 1;        # Should NGINX bypass WordPress and call cache file directly ?
set $rocket_encryption "";      # Is GZIP accepted by client ?
set $rocket_file "";        # Filename to use
set $rocket_is_bypassed "No";    # Header text added to check if the bypass worked or not. Header: X-Rocket-Nginx-Bypass
set $rocket_reason "";        # Reason why cache file was not used. If cache file is used, what file was used
set $rocket_https_prefix "";    # HTTPS prefix to use when cached files are using HTTPS
set $rocket_hsts 0;          # Is HSTS is off (0) by default. Will be turned on (1) if request is HTTPS

# HSTS Default value : 1 year,include subdomains.
set $rocket_hsts_value_default "max-age=31536000; includeSubDomains";

###################################################################################################
# PAGE CACHE

# Is GZIP accepted by client ?
if ($http_accept_encoding ~ gzip) {
  set $rocket_encryption "_gzip";
}

# Is SSL request ?
if ($https = "on") {
  set $rocket_https_prefix "-https";
  set $rocket_hsts 1;
}

# If HSTS value is not set, use default value
if ($rocket_hsts_value = "") {
  set $rocket_hsts_value "$rocket_hsts_value_default";
}

# If HSTS is disabled, unset HSTS set for Rocket-Nginx configuration
if ($rocket_hsts = "0") {
  set $rocket_hsts_value "";
}

# File/URL to return IF we must bypass WordPress
# index-mobile.html
# index-mobile-https.html
set $rocket_end "/cache/wp-rocket/$http_host/$request_uri/index$rocket_https_prefix.html$rocket_encryption";
set $rocket_url "$rocket_wpcontent_url$rocket_end";
set $rocket_file "$rocket_wpcontent_directory$rocket_end";
set $rocket_mobile_detection "$rocket_wpcontent_directory/cache/wp-rocket/$http_host/$request_uri/.mobile-active";

# Do not bypass if it's a POST request
if ($request_method = POST) {
  set $rocket_bypass 0;
  set $rocket_reason "POST request";
}

# Do not bypass if arguments are found (e.g. ?page=2)
if ($is_args) {
  set $rocket_bypass 0;
  set $rocket_reason "Arguments found";
}

# Do not bypass if the site is in maintenance mode
if (-f "$document_root/.maintenance") {
  set $rocket_bypass 0;
  set $rocket_reason "Maintenance mode";
}

# Do not bypass if one of those cookie if found
# wordpress_logged_in_[hash] : When a user is logged in, this cookie is created (we'd rather let WP-Rocket handle that)
# wp-postpass_[hash] : When a protected post requires a password, this cookie is created.
if ($http_cookie ~* "(wordpress_logged_in_|wp\-postpass_|woocommerce_items_in_cart|woocommerce_cart_hash|wptouch_switch_toogle|comment_author_|comment_author_email_)") {
  set $rocket_bypass 0;
  set $rocket_reason "Cookie";
}

if (-f "$rocket_mobile_detection") {
  set $rocket_bypass 0;
  set $rocket_reason "Specific mobile cache activated";
}

# Do not bypass if the cached file does not exist
if (!-f "$rocket_file") {
  set $rocket_bypass 0;
  set $rocket_reason "File not cached";
}

# If the bypass token is still on, let's bypass WordPress with the cached URL
if ($rocket_bypass = 1) {
  set $rocket_is_bypassed "Yes";
  set $rocket_reason "$rocket_url";
}

# Clear variables if debug is not needed
if ($rocket_debug = 0) {
  set $rocket_reason "";
  set $rocket_file "";
}

# If the bypass token is still on, rewrite according to the file linked to the request
if ($rocket_bypass = 1) {
  rewrite .* "$rocket_url" last;
}

# Add header to HTML cached files
location ~ /wp-content/cache/wp-rocket/.*html$ {
  add_header Vary "Accept-Encoding, Cookie";
  add_header X-Rocket-Nginx-Bypass $rocket_is_bypassed;
  add_header X-Rocket-Nginx-Reason $rocket_reason;
  add_header X-Rocket-Nginx-File $rocket_file;
  #add_header Strict-Transport-Security "$rocket_hsts_value";
  expires 30d;

  #!# HEADER_HTTP #!#
  #!# HEADER_NON_GZIP #!#
}

# Do not gzip cached files that are already gzipped
location ~ /wp-content/cache/wp-rocket/.*_gzip$ {
  gzip off;
  types {}
  default_type text/html;
  add_header Content-Encoding gzip;
  add_header Vary "Accept-Encoding, Cookie";
  add_header X-Rocket-Nginx-Bypass $rocket_is_bypassed;
  add_header X-Rocket-Nginx-Reason $rocket_reason;
  add_header X-Rocket-Nginx-File $rocket_file;
  #add_header Strict-Transport-Security "$rocket_hsts_value";
  expires 30d;

  #!# HEADER_HTTP #!#
  #!# HEADER_GZIP #!#
}

# Debug header (when file is not cached)
add_header X-Rocket-Nginx-Bypass $rocket_is_bypassed;
add_header X-Rocket-Nginx-Reason $rocket_reason;
add_header X-Rocket-Nginx-File $rocket_file;

# No HSTS header added here. We suppose it's correctly added in the site configuration

##################################################################################################
# BROWSER CSS CACHE
#
location ~* \.css$ {
  gzip_vary on;
  expires 30d;


  #!# HEADER_CSS #!#
}

###################################################################################################
# BROWSER JS CACHE
#
location ~* \.js$ {
  gzip_vary on;
  expires 30d;

  #!# HEADER_JS #!#
}

###################################################################################################
# BROWSER MEDIA CACHE
#
location ~* \.(ico|gif|jpe?g|png|svg|eot|otf|woff|woff2|ttf|ogg)$ {
  expires 30d;

  #!# HEADER_MEDIAS #!#
}
  

Next, press Ctrl + O to save and Ctrl + X to exit the file editing interface. Then press Ctrl + C to exit the larvps menu and type the following command to restart the NGINX webserver:

AZDIGI Tutorial
nginx -t && systemctl restart nginx
  

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign